תנאי שימוש ופרטיות

תנאי שימוש והגבלות משפטיות

לפני השימוש באתר האינטרנט niv-books.co.il של העסק "ניב עימוד ספרים" (להלן - "האתר") אנא קרא תנאים אלה בעיון. 
כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה (להלן - "התנאים"), הנך מאשר הסכמתך להם ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם. 
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים כאחד.
שימוש באתר אינו מורשה למי שאינו מסכים לתנאים.

שימוש באתר וזכויות יוצרים

בעל האתר מתיר לך לצפות בתוכן ובחומר האתר ובשירותים המוצעים באתר (להלן – "החומרים") ולבצע בהם שימוש אישי בלתי מסחרי בלבד. אין לעשות באמצעות האתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. כל הזכויות באתר זה שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להציג בפומבי, להקליט, לתרגם, למכור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעל האתר. החומרים באתר מוגנים בחוק זכויות יוצרים וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר באתר עלול להוות עברה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים הללו, תפוג אוטומטית הזכות הניתנת לך להשתמש באתר, ותחול עליך חובה להשמיד באופן מידי כל חומר שמקורו באתר. בעל האתר שומר על הזכות לסרב להעניק לכל משתמש גישה לאתר או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתו וללא התראה מוקדמת במקרה של חשש מצדו לקיום פעולה בלתי רצויה על ידי המשתמש באתר.

הגנה על פרטיות

הביקור באתר אינו מצריך מסירת מידע אישי. אם המשתמש יבחר מרצונו למסור לידי בעל האתר מידע אודות ספר כדי שניב עימוד ספרים יבצע בו עימוד ספר ו/או עיצוב עטיפת ספר, בעל האתר ינהג במידע זה על פי הכתוב בתנאי השימוש באתר כמפורט בסעיפים הבאים. בכל שאלה בנושא הגנת הפרטיות ניתן ליצור קשר באמצעות מערכת האתר.

איסוף מידע ותיאום ציפיות

לצורך קבלת שירותי הגרפיקה המוצעים באתר יידרש המשתמש למסור פרטי התקשרות, פרטים אודות הספר וכמו כן את תוכן הספר (להלן – "מידע אישי") אשר ישמשו את בעל האתר לצורך מתן השירותים המוצעים באתר, לרבות שימוש לצרכים עסקיים ומנהליים, וכן יצירת קשר עם המשתמש, מבצעי שיווק ופרסום, דיוור ישיר, באמצאות טלפון, דואר ודואר אלקטרוני. בעל האתר יפעל כמיטב יכולתו כדי להבטיח את אבטחת המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית. השימוש במידע ייעשה בהתאם לנוהלי האתר ובכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר.

שמירת מידע

בעל האתר אינו מתחייב לשמור את המידע האישי ואת התוצר הסופי לאחר סיום ההתקשרות מול הלקוח. עם זאת, ניב עימוד ספרים דואגים לגבות בארכיון מתקדם את כל עימודי הספרים ועיצובי העטיפות שבוצעו אצלם.

הגבלת אחריות

כל החומרים באתר מוצעים לשימוש כפי שהם (as is) בהתאם להחלטת בעל האתר וללא כל התחייבות או אחריות מסוג כלשהו של בעל האתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין אופי השימוש ו/או מגבלות האתר ו/או השפעת האתר עליך. בעל האתר אינו אחראי על אמינותו או דיוקו של התוכן המוצג באתר ולא יישא באחריות כלשהי לחומרים ולנכונותם. בעל האתר רשאי לערוך שינויים בתוכן האתר או בחלקים בו ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. התוכן באתר אינו מחויב להיות עדכני, ובעל האתר אינו מתחייב לעדכנו. השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית בלבד. למען הסר ספק מובהר כי בעל האתר או מי מטעמו לא יישא בשום אחריות ביחס לאתר לרבות השפעתו וכן כל נזק שהוא כגון - עגמת נפש, אי נוחות, אבדן וכיוצא בזאת בצורה ישירה או עקיפה שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לכל צד שלישי בשל השימוש באתר ובשירותיו. אם על אף האמור לעיל ייקבע בערכאה משפטית בפסק דין סופי וחלוט כי בעל האתר נושא באחריות בשל השימוש הנעשה בשירותי האתר או בתוכנו, תוגבל אחריותו של בעל האתר לסך התמלוגים ששולמו, במידה ושולמו, עבור השימוש בשירותי האתר בששת החודשים שקדמו לאירוע שבגינו בוצע התשלום. אין בעל האתר אחראי על תוכן המודעות לרבות באנרים ו/או כל חומר שיווקי/פרסומי באתר. האחריות על כך חלה על המפרסמים בלבד. אין בעל האתר אחראי או משמש ערובה בשום אופן על תוכן האתרים אשר קישוריהם ("לינקים") מופיעים באתר מכל בחינה באשר היא. פנייה לקישורים אלו כרוכה ביציאה מהאתר, ולכן אין בעל האתר אחראי לאתרים אלה ו/או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתרים אלה היא באחריות המשתמש בלבד ועליו לעיין בתנאי השימוש של אתרים אלו ולנהוג לפיהם.

היעדר ייעוץ

החומרים באתר הינם כללים בלבד ונועדו להנחות, לסייע ולשמש עזר למשתמשים באתר, אולם הם אינם תחליף להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי. אין בעל האתר אחראי בשום אופן על התוצאות של השימוש בתוצרים הסופיים של שירותי האתר. למען הסר ספק אופי השימוש בתוצרים של שירותי האתר הוא באחריות המשתמש בלבד.

סימני מסחר וקישורים לאתרים חיצוניים

ייתכן שבאתר ייעשה שימוש בשמות של חברות שונות ו/או קישורים לאתרים שונים ו/או מוצרים שונים שהם סמלים מסחריים ו/או סימני מסחר רשומים או לא רשומים של בעליהם השונים. השימוש באתר כמשתמש אינו מקנה לך זכויות כלשהן בסימני המסחר של בעלי האתר ו/או של צדדים שלישיים המופיעים באתר זה.

שירותים בתשלום

כל משתמש רשאי לרכוש את שירותי הגרפיקה המוצעים באתר לרבות עימוד ספרים, עיצוב ספרים, עיצוב כריכות ספרים ועיצוב עטיפות ספרים. אישור על ידי המשתמש הרוכש (להלן "הלקוח") של הצעת המחיר שתישלח אל הלקוח בטרם תחילת העבודה, תהווה כאסמכתה להסכם העבודה בין הצדדים. הסדר התשלום יבוצע בין הלקוח לבין בעל האתר בעת סיפוק השירות, על ידי העברה בנקאית לחשבון הבנק של בעל האתר ו/או צ'ק שיישלח בדואר רשום לכתובתו של בעל האתר ו/או הפקדת הסכום לחשבון ה- Paypal של בעל האתר ו/או בכרטיס אשראי בעזרת מערכת הסליקה של UPAY ו/או במזומן. לאחר ביצוע הסדר התשלום, יעביר בעל האתר אל הלקוח את עבודת עימוד הספר ו/או עיצוב העטיפה בפורמט הסופי המיועד לדפוס המכיל פסי גלישה וסימני חיתוך. במידה ולא יוסדר התשלום, לא יועברו אל הלקוח הקבצים הסופיים לדפוס.

בעל האתר שומר על זכותו לבצע כל שינוי באתר (לרבות סגירתו), במידע המוצג בו ובתנאי שימוש אלה לפי שיקול דעתו וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן בעל האתר רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר או חלקם ללא כל הודעה מוקדמת. בעל האתר לא יישא באחריות כלפי המשתמש או כלפי גורם צד ג' כלשהו בגין נזק ו/או אובדן עקב השינויים המפורטים לעיל.

למען הסר ספק, סכום ששולם לא יוחזר.

פיצוי

הנך מסכים לפצות את בעלי האתר ו/או לקוחותיהם ו/או כל אדם או גוף אחר מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו להם על ידך ו/או מי מטעמך לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד ו/או הוצאות משפטיות עקב שימוש באתר תוך כדי הפרת כללי התקנון, תנאי השימוש באתר והפרטיות.

שונות וסיכום

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ולהסכם זה הינו בתי המשפט המוסמכים לכך באזור באר שבע. בעל האתר מנהל את האתר מישראל ולכן אין החומרים שבאתר ו/או שירותיו תקפים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר זה אסור במדינות שבהן תנאי השימוש הנ"ל אינם תקפים ו/או במדינות שבהן תוכן האתר אינו חוקי מסיבה כלשהי. אם יתברר כי חלק כלשהו מתנאי השימוש באתר אינו ניתן לאכיפה על פי דין ו/או אינו תקף, ייחשבו סעיפים אלה כאילו הוחלפו בסעיפים הניתנים לאכיפה והינם תקפים בעלי תוכן דומה במידה הקרובה ביותר האפשרית לסעיפים המקוריים, מבלי לפגוע ביתר הסעיפים שבהסכם זה.

תנאי שימוש אלה הם ההסכם המלא בין בעל האתר והמשתמש בהקשר האתר והשירותים המוצעים בו. תנאים אלו מחליפים כל התקשרות ו/או הצעה שקדמה לה בצורת תקשורת כלשהי, לרבות בעל פה, בכתב ו/או בצורה אלקטרונית כלשהי בין המשתמש לבעל האתר ו/או כל מי מטעמו בהקשר לאתר ולשירותים המוצעים בו.